Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Tmi Bellamiina -nimisen yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 1.12.2020.


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Tmi Bellamiina

Tellervonkatu 24

53100 Lappeenranta

info@bellamiinadesign.fi


Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Minna Hakala

info@bellamiinadesign.fi

p. +358 40 585 9781


Rekisterin nimi

Tmi Bellamiina asiakas-, tilaus-, laskutusrekisteri.


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, ja siitä johtuvat lakisääteiset perusteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Näissä sopimuksissa rekisteröity on sopimuksen osapuolena ilmoittaessaan tietonsa verkkokaupan tilauslomakkeessa tai esimerkiksi sähköpostitse tehdyssä tilauksessa.

Henkilötietoja käsitellään myös yrityksen (Tmi Bellamiina) kirjanpidossa kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa tilausten käsittely ja toimittaminen, ja asiakassuhteen hoitaminen.

Tmi Bellamiina ei kerää henkilötietoja markkinointia varten ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

Tmi Bellamiina ei tee asiakasta koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.


Mitä tietoja minusta kerätään?

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: mahdollinen asiakasnumero, etu- ja sukunimi, yhteystiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), verkkoyhteyden IP-osoite,  tilaushistoria, toimituksen seurantatiedot, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakkaan tehdessä tilauksen verkkokaupassa. Lisäksi tietoja saadaan asiakkailta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.Rekisterinpitäjä ei luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt ja tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakkaan tilatessa tuotteita asiakkaan antamia tarvittavia tietoja saavat myös kuljetuksista vastaavat yritykset, sekä maksun vastaanottava maksunvälittäjä (esim verkkokaupasta tilatessa Klarna Checkout-maksupalvelu). Asiakas saa halutessaan kyseisten yritysten yhteystiedot ja rekisteri/tietosuojaselosteet. Henkilötietoja ei luovuteta perusteettomasti muille ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan suostumusta.


Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin Rekisteritietoja säilytettäessä Internet-palvelimilla säilytettäessa, niiden laitteiston niin fyysisestä kuin digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka voi myöntää vain rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö sellaiselle henkilölle, joka kuuluu yrityksen Tmi Bellamiinan henkilökuntaan, ja jonka asemaan ja työtehtäviin kyseinen käyttöoikeus liittyy.


Rekistöröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).